Pla de Barris

La Llei de Barris, impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament el maig de 2004, respon a una de les prioritats de la Generalitat: la intervenció integral de barris amb l’objectiu d'evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen.

El finançament del Pla de Barris està regulat també en aquesta mateixa Llei i preveu que les aportacions siguin efectuats en un 50% per la Generalitat i l’altre 50% restant pel municipi on es desenvolupa.

El Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Antic de Calafell es va aprovar el 2010 i té com a objectiu trencar la inèrcia actual de regressió urbanística de l’àrea. Les actuacions s’adrecen a generar noves dinàmiques de recuperació i regeneració internes, que revitalitzin el barri i li ofereixin l’oportunitat de desenvolupar-se amb qualitat.

El 2009 l’Ajuntament de Calafell va aprovar el Projecte de Millora Integral del Nucli de Segur. Amb una inversió de 10,97 milions d’euros el projecte preveia actuacions d’urbanització i millora de l’habitabilitat, així com de foment de la cohesió social i de promoció de l’activitat econòmica. El projecte es va presentar a la convocatòria de la Llei de Barris, però la Generalitat de Catalunya no el va aprovar.

Objectius

Problemàtiques actuals

 • Canvi de poble turístic a ciutat metropolitana.
 • Dualitat entre Segur i Calafell.
 • Model de baixa densitat i dispers.
 • Municipi poc estructurat.
 • Model de segona residència i estiueig.
 • Urbanitzacions dels anys 60.
 • Manca d’equipaments de gran tamany, especialment a Segur.
 • Front marítim massificat.
 • Model productiu basat en la construcció.
 • Poca diversificació econòmica.
 • 7.600 persones es desplacen fora del municipi a treballar.

Oportunitats

 • La situació propera a Barcelona i Tarragona.
 • La bona comunicació amb Barcelona.
 • El clima excel·lent i els recursos naturals.
 • El valor del patrimoni cultural, arquitectònic i arqueològic.
 • La preservació del paisatge i els corredors ecològics.
 • La transformació constant en primera residència.

Objectius generals POUM

 • Mantenir i millorar la qualitat de vida dels residents.
 • Equipar el municipi per donar servei a la població de primera residència actual i futura.
 • Mantenir i millorar l'oferta turística com a base econòmica del municipi.
 • Atreure noves activitats econòmiques per diversificar l’economia del municipi.

Objectius concrets POUM

 • Reforçar l’ús del ferrocarril, millorant les àrees d’aparcament al seu entorn.
 • Apostar per l’autopista com a via de connexió territorial, suprimint peatges i enllaçant Segur en dos sentits.
 • Articular el municipi al voltant de la C-31, com una gran avinguda urbana i comarcal.
 • Reforçar com a centres municipals:
  • El Poble (ressaltant els seus valors històrics i patrimonials).
  • Segur Centre (dotant-lo de serveis i activitat econòmica).
  • La Platja (esponjant i equipant el barri).
  • Segur Platja (Convertint-lo en una futura centralitat metropolitana).
  • Urbanitzacions (dotant-les de comerç de proximitat).
 • Preveure un gran equipament esportiu per cohesionar la població.
 • Incrementar les reserves de sòl per a equipaments per cobrir la necessitat de serveis.
 • Esponjar el front de mar, introduint estratègies per a l’obtenció de zones verdes i equipaments.
 • Completar la malla viària entre el poble i la platja i jerarquitzant la de Segur.
 • Posar en valor el medi i el paisatge.
 • Posar en valor el patrimoni històric, entès com a quelcom viu i dinàmic.

Diagnòstic

En l'àmbit urbanístic

Les mancances

 • El nucli antic de Calafell compta amb el parc d’habitatges més antic del municipi. Són cases majoritàriament unifamiliars, entre mitgeres, de 2 o 3 plantes d’alçada, construïdes amb materials senzills, amb condicions d’habitabilitat i accessibilitat inadequades.
 • L’actual dinàmica de buidat i abandonament posa en perill la conservació del caràcter del barri.
 • Al nucli antic de Calafell no existeix cap equipament cívic o social que doni servei a les necessitats dels veïns. L’àrea requereix d’intensitat pel que fa a equipaments i dotacions per garantir el seu rol de centre i d’espai de referència dins de les dinàmiques i socials del municipi.
 • L’estat general de la urbanització és deficitari, el ferm de les calçades presenta importants irregularitats, l’amplada de les voreres és insuficient per als vianants i el mobiliari urbà i l’arbrat són pràcticament inexistents.
 • L'àrea delimitada presenta dèficits en els espais lliures públics, tant pel que fa a espais urbanitzats existents com a l'adequació de les reserves per espais lliures previstes pel planejament vigent.
 • El barri presenta un baix indicador de residus i reciclatge, manca foment de l'estalvi en el consum d'energies i té les xarxes de servei més envellides del municipi, que requereixen actuacions de substitució.

Punts favorables

 • El nucli antic de Calafell gaudeix d'una situació urbanística favorable amb una altíssima accessibilitat territorial i regional.
 • Hi ha la previsió de desenvolupar tres nous sectors a l'entorn del barri, que li permetran retrobar-se amb el seu paper de centre i recuperar la vitalitat.
 • Es tracta d'una àrea d'interès urbà, tant pel que fa als edificis situats a l'entorn del Castell com per aquells situats en carrers més allunyats.

En l'àmbit sociològic

Les problemàtiques

 • Pèrdua de la pròpia població, a favor d'altres zones noves o renovades, amb el consegüent envelliment i sobreenvelliment dels habitants.
 • Progressiva substitució demogràfica per població d'origen extracomunitari amb menor capacitat econòmica que la que ha marxat del barri.
 • Empobriment generalitat dels habitants del nucli antic i augment de la necessitat d'assistència social.
 • Reducció progressiva de l'activitat comercial i econòmica del barri, agreujada per les dinàmiques de buidat, d'envelliment de la població i d'empobriment.
 • L'elevada taxa d'atur, acompanyada de la conseqüent baixa capacitat econòmica, és responsable del 58% de les problemàtiques socials del barri.

Punts favorables

 • El barri antic es caracteritza per la presència d'un teixit associatiu ric i viu. L'àrea continua capitalitzant la identitat del municipi: perd la seva població, però no ha deixat de centralitzar la capacitat associativa que els altres barris amb prous feines aconsegueixen tenir.
 • Una oferta de productes tradicionals de qualitat.
 • El nucli antic posseeix un gran potencial com a aglutinador de la identitat del municipi gràcies al patrimoni que concentra.
 • La millora de l'espai públic, la millora de l'habitabilitat, una adequada oferta d'equipaments de trobada i connexió, més la nova posició urbanística del nucli prevista en el POUM, són una bona oportunitat per trencar amb les actuals dinàmiques.

Més informació sobre el Pla de Barris

La Llei 2/2004, de barris i àrees urbanes que requereixen atenció especial, va ser la primera llei, al marge de la de pressupostos, que va aprovar el Parlament a proposta del Govern de la Generalitat.

L'objectiu era promoure una actuació coordinada en aquells barris on es concentren processos de regressió urbanística, problemàtica demogràfica i problemes econòmics i socials. En general es tracte de barris vells o nuclis antics, polígons d'habitatges o àrees d'urbanització marginal fetes sense una planificació ni una dotació d'equipaments adequades.

Amb l’actual llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una especial atenció, es disposa d’un marc jurídic i es crea un fons econòmic per tal que els municipis puguin afrontar la renovació integral dels barris que ho necessitin.

Els municipis que volen optar al finançament del Fons de foment de barris han de realitzar un PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL que consisteix en un conjunt d’accions adreçades tant a la rehabilitació física com a la sostenibilitat ambiental, al benestar social i la dinamització econòmica del barri, atenent a tres condicions bàsiques: LA INTENSITAT en la concentració de les accions en un àmbit determinat (en aquest cas, el Nucli Antic de Calafell) i un temps acotat, 4 anys; LA TRANSVERSALITAT de les accions; LA QUALITAT.

Les ACCIONS a realitzar s'emmarquen en vuit camps previstos per la Llei:

 1. MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS.
 2. REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS.
 3. PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU.
 4. INCORPORACIÓ DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS.
 5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ.
 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS.
 7. PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA.
 8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

Les actuacions del Projecte d'Intervenció Integral es materialitzen en quatre grans eixos estructuradors:

I. Equipaments

Implantació d'equipaments amb l'objecte de:

 • retornar al nucli antic el seu rol de centre a nivell local i comarcal.
 • atendre els col·lectius que presenten majors necessitats: gent gran, dona, joves i infants.
 • impulsar l'urgent rehabilitació i manteniment del patrimoni arquitectònic.

II. Habitabilitat

Recuperar la condició de ser un bon lloc per viure, suprimint barreres arquitectòniques i millorant les telecomunicacions i l'accés a internet.

III. Urbanització

Els carres, les places i els parcs és on es produeix la vida social i cívica d'un barri.

IV. Cohesió social i dinamització econòmica

Programes per a la millora social i per a la dinamització econòmica.