Sol·licitud de transport escolar

Per a l’any escolar 2024-2025, l’oferta de viatges per a cada usuari és de dos viatges per usuari i dia, és a dir, s'ofereixen dos viatges que es corresponen amb l'hora d'inici i de finalització de les classes.

Veure línies i parades

Termini de presentació de sol·licituds per al curs 2024-2025: del 2 de maig al 2 de juliol de 2024. Els criteris i sistema de selecció places de transport escolar curs 2024-2025, és la mateixa que el curs anterior.

El tràmit es pot fer:

Documentació que cal aportar en el moment de fer la sol·licitud

Usuaris del servei de transport escolar del curs anterior (2023-2024):

 • En cas que no hi hagi cap canvi en les situacions personals o dades bancàries, no caldrà aportar cap mena de documentació, encara que és obligatori fer la corresponent sol·licitud per a l’any escolar 2024-2025 i la declaració de responsabilitat signada.

Nous usuaris:

Cal aportar la següent documentació (la manca de la documentació requerida significarà la no admissió a tràmit de la sol·licitud):

 • DNI/NIE d’ambdós progenitors o tutor/a legal del menor.
 • Sentència de divorci, conveni regulador o altres convenis o acords legalment establerts, si és el cas.
 • Llibre de família o DNI de l’alumne/a.
 • Document de mandat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat per l’entitat bancària.
  • En el cas de sol·licitants que només tinguin passaport, hauran de presentar una autorització d’una tercera persona que assumeixi el càrrec dels rebuts en el seu compte bancari i posseeixi NIF.
 • Autorització per a l’entrega i recollida de l’alumne/a degudament emplenada i signada, juntament amb el document d’identitat de la persona autoritzada per a l’entrega i recollida de l’alumne/a.
 • Declaració de responsabilitat signada.
 • Autorització de la representació.
 • Document d’identitat de la persona representant.

Pagament dels rebuts en cas d’obtenir plaça al transport escolar

El no pagament del servei podrà suposar la pèrdua de la condició d’usuari en cas que s’acumulin deutes per dos mesos o més, de manera contínua o discontínua, prèvia audiència amb l’interessat.

Es recorda l’obligació de ser al corrent de pagament dels rebuts del transport escolar corresponents a l’any escolar anterior 2023-2024, per poder optar a obtenir una plaça al transport escolar per l’any 2024-2025, en el moment de fer la sol·licitud, la falta de pagament de cap mes del curs 2023-2024 significarà la no admissió a tràmit de la sol·licitud i l’anul·lació de la mateixa.

Per l’any escolar 2024-2025, l’oferta de viatges per cada usuari és de dos viatges per usuari i dia, és a dir, solament s'ofereixen dos viatges que es corresponen amb l'hora d'inici de les classes i la finalització de les mateixes.

Més informació sobre el servei

El servei públic que ofereix l’Ajuntament de Calafell de viatgers del servei de transport escolar municipal amb vehicles de motor dins del terme municipal tenint en compte el text de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, s’ha d’entendre com que:

 • El servei facilitat per l’Ajuntament de Calafell no té caràcter d’obligació legal, encara que és d’interès públic. Ateses les especials característiques de l'assentament i la trama urbana del municipi i la dispersió dels centres escolars, s’entén com una eina necessària respecte del dret dels alumnes a l’accés al sistema educatiu, reflectit a l’article 4 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
 • El transport escolar facilitat per l’Ajuntament de Calafell encara que té lloc fora del recinte escolar i no és organitzat pel centre, està motivat per la vida escolar i està directament relacionat amb els centres escolars als quals dona servei.

El servei que es desenvolupa consisteix a realitzar els transports escolars col·lectius d’anada i de tornada als centres escolars, des de les parades que s’estableixin, durant els dies lectius del curs escolar corresponent i d'acord amb els horaris d'inici i acabament de les jornades escolars de matí i tarda o l'horari alternatiu que es determini.

També inclou el servei d'acompanyament dels usuaris d'aquest servei de transport durant la durada del trajecte. Es considera acompanyament des que l'usuari puja a l'autobús per anar al centre docent i fins a l'entrada al recinte escolar i, a la tornada, des que puja a l'autobús a la sortida del centre docent i fins a l'arribada a les respectives parades d'origen. El servei d’acompanyament no comprèn altres serveis.

Així mateix, per tal d’adaptar el transport a les necessitats reals del servei i assegurar l’accés diari dels alumnes, l’Ajuntament, a l’inici i durant el curs escolar, fixarà els canvis necessaris amb relació al nombre d’alumnes, rutes i parades, amb subjecció al calendari i a l’horari escolar aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La modificació de rutes o variació de les parades es pot donar en els casos següents:

 1. Per ampliació, disminució o substitució dels vehicles adscrits al servei, per altres de major o menor capacitat.
 2. Modificació, incorporació o supressió de rutes en funció de les necessitats del servei.
 3. Modificació de l’itinerari de la ruta que comporti disminuir o allargar el recorregut.
 4. Per altres supòsits no previstos per raons d’interès públic o per atendre causes imprevistes.
 5. Altres que així es considerin, atenent l’especial dificultat i traçat d’alguna ruta, així com les necessitats específiques del servei.

Llistes definitives d'admesos, curs 2023-2024