Concurs de cartells de festa major

Convocatòria del 22è Certamen de Cartells de Festa Major 2024 per tal d'utilitzar aquesta imatge com a identificativa de les festes majors del municipi

 1. Participants: Convocatòria adreçada principalment a professionals del disseny, grafistes, dibuixants, estudiants d’art, etc.
 2. Tema: Les obres han de ser inèdites i el tema és Festes Majors de Calafell 2024.
 3. Tècnica i tamany: La tècnica és lliure i ha de ser apta per a la seva reproducció en quatricomia, evitant la utilització de tintes metal·litzades, fluorescents o relleus enganxats.

  El cartell ha d’incloure el següent text: Festes Majors de Calafell 2024. El format de l’obra ha de ser en DIN-A3. L’obra guanyadora s’editarà amb una franja que inclourà l’escut de la corporació. L’Ajuntament de Calafell es reserva el dret a incorporar text en el cartell, com la data, la localització o algun tipus d’informació referida a la festa, sempre pactat amb l’autor/a.

 4. Termini i presentació: Els originals es poden lliurar per registre d’entrada a l’Ajuntament de Calafell fins el dia 10 de maig (inclòs) de 2024 de la manera següent:
  1. Mitjançant correu postal a:

   AJUNTAMENT DE CALAFELL
   Departament de Cultura/ Certamen Cartells Festa Major
   Plaça de Catalunya, 1
   43820 – Calafell (Tarragona)

  2. Presencialment a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà (SAC).

  Els treballs hauran d’anar signats al dors amb un pseudònim, que també haurà de figurar a l’exterior d’un sobre tancat. A dins hi haurà una nota amb el nom i cognoms, l’adreça postal, el telèfon mòbil, l’adreça electrònica i el NIF de l’autor/a. Les obres s’han de presentar sobre un suport rígid per tal de facilitar-ne l’exposició i el trasllat.

  El cartell guanyador restarà propietat de l’Ajuntament, així com l’ús que se’n pugui fer: edició de cartells, programes de mà, invitacions, anuncis o qualsevol altre tema relacionat amb la promoció de la festa.

 5. Gratificació: 600 € en concepte de l’adquisició de l’obra, els drets de publicació i d’explotació. En l’import s’hi aplicarà la retenció de l’IRPF pertinent.
 6. Jurat: El jurat estarà format per professionals del món del disseny, persones vinculades al món de l’art i membres de les comissions de festes. El certamen pot ser declarat desert en cas que les obres presentades no reuneixin la qualitat adient.
 7. Veredicte: Es farà públic la tercera setmana de maig per l’emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM).
 8. Recollida de les obres: De l’1 al 5 de juliol de 2024 de les 10 h a les 14 h les obres es podran recollir a la Biblioteca Ventura Gassol, C/ Marquès de Samà, 8 de Calafell. En cas de no ser recollides en l’esmentat termini, es considerarà a tots els efectes que els autors renuncien als treballs i aquests restaran en propietat de l’Ajuntament.
 9. Protecció de dades: En participar, s’autoritza que les dades de caràcter personal que s’han proporcionat siguin tractades i incorporades en un Fitxer denominat Cultura, responsabilitat de l'Ajuntament de Calafell, essent la seva finalitat gestionar les activitats que s’organitzen. Conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, el participant podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació i oposició a plaça de Catalunya, 1. 43820 Calafell.

  Així mateix, també autoritza a la seva captació i publicació en diversos medis, inclosos els online, de la seva imatge, ja sigui en el lliurament de gratificacions o en qualsevol acte públic relacionat amb aquest certamen. Aquesta autorització tindrà caràcter gratuït, indefinit i revocable per comunicació escrita a l’Ajuntament.
 10. Condicions: La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquesta normativa. Els participants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge o de protecció de dades de caràcter personal. L’Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que puguin ocasionar-se en les obres presentades.

Més informació: 977 699 009, extensió 2470