Llars d'infants

Les llars d'Infants municipals tenen un projecte educatiu que recull els trets d'identitat propis del centre i es concreta en un programa d'intervenció educativa que afavoreix el desenvolupament dels infants, lligat sempre al seu entorn més immediat.

S'organitza un dia de portes obertes de cada una de les llars d’infants. Trobareu els dies i els horaris de tots els centres educatius l'agenda d'aquest web.

Calendari de la preinscripció 2024-2025

 • Publicació de l'oferta: entre el 2 i el 6 de maig de 2024
 • Presentació de sol·licituds: del 8 al 21 de maig de 2024
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024
 • Termini per presentar una reclamació: del 3 al 7 de juny de 2024
 • Sorteig del número de desempat: del 10 al 13 de juny de 2024
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 17 de juny de 2024
 • Període de matrícula: del 17 de juny al 15 de juliol de 2024.

Les preinscripcions es poden fer:

 1. De manera telemàtica accedint a la seu electrònica, seu.calafell.cat, seleccionant Tràmits i gestions, i sota Família, educació i serveis socials seleccionar el tràmit de Sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol. S'ha de disposar de certificat digital o idcat mòbil.
 2. De manera presencial a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC).

És molt important que feu la preinscripció dins del període determinat, ja que és necessari fer una planificació de les places que s’ofereixen en cada centre.

Les matrícules es realitzaran a les oficines de CEMSSA (carretera del Sanatori, 30, al costat del mercat municipal de Calafell).

Preus públics de les llars d'infants, curs 2024-2025.

Per a més informació truqueu al Departament d'Ensenyament: 977 699 009, ext. 2472, o consulteu directament amb els centres.

Criteris de puntuació, curs 2024-2025

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s'apliquen per ordre, els criteris de prioritat, primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els ajuntaments amb competència en matèria d'admissió d'alumnat, a més d'aplicar els criteris que s'especifiquen a continuació, en poden establir de propis, tot i així l’Ajuntament de Calafell aplicarà els criteris de puntuació de la resolució EDU/464/2022, per la qual s’aproven les normes de preinscripcions i matrícula d’alumnes als centres del servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públic, per al curs 2024/2025.

Els criteris de prioritat i els punts de cadascun són els següents:

Criteris generals:

 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre:
  • S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripcions: 50 punts.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare al centre (només puntua una, no se sumen les puntuacions):
  • Quan l'alumne està empadronat al municipi de Calafell: 30 punts.
  • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima de ciutadania: 15 punts.


Criteris complementaris:

 • Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans:
  • Quan l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts
 • Pel fet de formar part de família nombrosa: 10 punts.
 • Pel fet de formar part de família monoparental: 10 punts.
 • Pel que fet que l’alumne/a que ha nascut en un part múltiple: 10 punts
 • Pel que fet l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts
 • Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts
 • Pel fet de “situació laboral activa de/ls membre/s de la unitat familiar”: 10 punts

Llistes definitives de les preinscripcions

Projecte educatiu dels centres

L'eix principal de l'escola és l'infant actiu, capaç, autònom, competent per aprendre, protagonista del seu aprenentatge. Entenem la Llar com un espai de criança i un lloc de pertinença, on les portes estan obertes a les famílies a estar, fer, conèixer, descobrir tots junts, creant en comunitat.

Educar és facilitar les condicions perquè els nens i nenes puguin ser qui ja són.

Metodologia: donem importància a la llibertat de moviments del nen perquè de manera autònoma pugui aprendre. Treballem a través de l'experimentació i observació dels elements que ens proporciona la natura. El rol de l'educador és d'observador, i ha de provocar i brindar un ambient propici d'aprenentatge.

Estances: estan dissenyades i organitzades mitjançant ambients d'aprenentatge, que busquen fomentar l'autonomia, la creativitat i la imaginació.

Materials: utilitzem materials principalment procedents de matèries naturals, que ofereixen als infants diferents sensacions i els dona informació del seu entorn immediat.

Hàbits i rutines: són considerats com un procés d'acompanyament, respecte, estima i facilitadors de l'autonomia de l'infant.

Jardí: el nostre objectiu és que el jardí de l'escola sigui un indret on els infants puguin actuar lliurement i autònomament, estimulats per les propostes que els ofereix l'entorn. Propostes i distribució dels espais que proporcionen la seguretat necessària per actuar i compartir experiències, sense necessitat de la intervenció constant i directa d'un adult.

Llar d'infants El Petit Trenet (43010724)

C/ Terral de Dalt, 1-9 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 699 195
Correu: ebmelpetittrenet@cemssa.cat

Ofertes de places curs 2024-2025 (en total 39):

 • I0 (4 mesos -1 any): 8
 • I1 (1-2 anys): 17
 • I2 (2-3 anys): 14

Llar d'infants Els Terrossets (43010712)

C/ Cosme Mainé, 1 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 699 198
Correu: ebmelsterrossets@cemssa.cat

Ofertes de places curs 2024-2025 (en total 38):

 • I0 (4 mesos -1 any): 8
 • I1 (1-2 anys): 18
 • I2 (2-3 anys): 12

Llar d'Infants El Rasclet (43012228)

C/ Repòs, 44-46 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 163 619
Correu: ebmelrasclet@cemssa.cat

Ofertes de places curs 2024-2025 (en total 39):

 • I0 (4 mesos -1 any): 8
 • I1 (1-2 anys): 19
 • I2 (2-3 anys): 12

Llar d'infants El Petit Príncep (43012344)

Av. Central, 29 - Calafell Parc
Telèfon: 977 692 970
Correu: ebmelpetitprincep@cemssa.cat

Ofertes de places curs 2024-2025 (en total 40):

 • I0 (4 mesos -1 any): 8
 • I1 (1-2 anys): 5
 • I2 (2-3 anys): 27