Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament, OAM i CEMSSA

El 2 de maig de 2016, es va aprovar el Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament i, el 3 d'abril de 2017, el protocol d'actuació davant de les diferents situacions d'assetjament laboral i la guia d'usos no sexistes de la llengua.

El Pla Intern d'Igualtat dóna cobertura a tot el personal al servei de l'Ajuntament de Calafell, l'Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell (OAM) i CEMSSA.

Cronograma i estat d'execució