La tinença d'animals

L'ordenança sobre la tinença d'animals al municipi de Calafell regula la tinença, el comerç i la recollida d'animals de Calafell per tal de:

 • Protegir la salut i la seguretat de les persones.
 • Garantir el màxim respecte als drets dels animals.
 • Garantir el bon nivell de convivència entre animals i persones en el medi urbà i el màxim nivell possible de qualitat de vida per a tots.

Aquesta ordenança es basa en el decret legislatiu 2/2008, de 15 abril, la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, la Llei 3/1994, de 20 d'abril que la modifica, la Llei 10/1993, de 8 d'octubre, que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i els tractats i convenis internacionals signats per l'Estat Espanyol en aquesta matèria.

A quins animals fa referència?

 1. Animals domèstics: els que pertanyen a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones. No pertanyen a la fauna salvatge.
 2. Animals de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. A efectes d'aquesta ordenança ho són els gats, els gossos i les fures.
 3. Animals salvatges adults: que ja no siguin cadells, hauran de'estar expressament autoritzats d'acord amb les disposicions legals vigents i caldrà el compliment de les condicions de seguretat i higiene, i l'absència de molèsties i perills.

Normes generals

Llicència municipal

Han d'obtenir una llicència ambiental les següent activitats:

 • Hípiques.
 • Llocs de criança (per a la reproducció)
 • Residències (d'allotjament temporal)
 • Caneres esportives (establiments destinats a la pràctica de l'esport en canòdroms).
 • Canilles o gossades (establiments destinats a guardar animals per a la caça)
 • Ocelleries (per a la producció i/o el subministrament de petits animals)
 • Subministradors de laboratoris (experimentació científica)
 • Zoos ambulants, circs…
 • Botigues per a la venda d'animals.
 • Instal·lacions de criança d'animals per a l'aprofitament de la pell.
 • Clíniques veterinàries.
 • Qualsevol altra que, a criteri dels tècnics de Sanitat i Medi Ambient, puguin requerir llicència municipal per tal de garantir les condicions higienicosanitàries i mediambientals.

Aquestes activitats han de reunir els següents requisits:

 • Emplaçament suficientment allunyat del nucli urbà en els casos que es consideri necessari.
 • Instal·lacions i equips higiènics per oferir unes condicions de vida acceptables.
 • Correcta eliminació d'excrements i aigües residuals.
 • Recintes, locals o gàbies d'animals malalts fàcilment netejables.
 • Mitjans adequats de destrucció i eliminació higiènica de cadàvers o restes d'animals.
 • Els establiments dedicats a la venda d'animals i els seus criadors i les guarderies han de comptar amb un veterinari assessor i un acurat registre d'entrades i sortides d'animals.
 • El venedor d'un animal viu, ha de lliurar al comprador el document acreditatiu de l'espècie.

Normes sanitàries

Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual s'especificaran les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la identitat del propietari.

Es prohibeix alimentar els animals a la via pública, als espais públics, portalades, finestres, terrasses i balcons, excepte en llocs espacialment designats. El nombre màxim d'animals domèstics permès per habitatge pot ser establert pels tècnics municipals, tenint en compte les característiques de l'allotjament,espai disponible, condicions higièniques i molèsties que puguin generar als veïns o a l'entorn.

Cens municipal

Els propietaris dels gossos tenen l'obligació de censar el seu animal de companyia al municipi de residència habitual. El termini per inscriure un animal de companyia (gats, gossos i fures) al cens municipal és de tres mesos des del naixement, de l'adquisició o del canvi de residència de l'animal.

Què cal fer per donar d'alta un animal al cens? Aportar les dades del propietari i el document acreditatiu d'identificació de l'animal. I en cas d'un animal perillós la justificació que disposa d'una assegurança de responsabilitat civil. Els propietaris han de comiunicar les baixes per mort dels animals en el termini màxim de 10 dies, a comptar del dia que es produeixi, acompanyant la targeta sanitària de l'animal i el certificat justificatiu del veterinari. En el mateix termini s'ha de comunicar les transferències de la possessió de l'animal indicant les dades del nou propietari i la nova adreça.

En cas de desaparició d'un animal de companyia, els propietaris o posseïdors estan obligades a comunicar-ho a l'Ajuntament en un termini de 48 hores. D'acord amb l'article 3 del Decret 328/1998, tots el animals de companyia hauran de poder ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat.

Per què és important censar-lo i identificar-lo? Perquè ho diu la llei. El Decret 328/1998, sobre cens i identificació, de la Generalitat de Catalunya, obliga a identificar i a censar els animals de companyia. Però també hi ha avantatges: amb el número d'identificació registrat en el cens, un animal perdut troba més fàcilment el camí de tornada a casa.

Normes específiques per als gossos potencialment perillosos

Es consideren animals de l'espècie canina potencialment perillosos:

 • Gossos que manifestin un caràcter agressiu i que han tingut episodis d'agressions a persones o altres gossos.
 • Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 • Gossos que pertanyen a les següents races, annex I del RD 287/2002:
  • Pit Bull Terrier
  • Staffordshire Bull Terrier
  • Amercian Staffodshire Terrier
  • Rottweiler
  • Fila Brasileiro
  • Tosa Inu
  • Akita Inu

Aquests gossos han d'anar lligats i amb el corresponent morrió i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui portar-se més d'un d'aquests gossos per persona. El propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €.

Els propietaris de gossos que hagin causat lesions a persones per motius d'agressió, estan obligats a:

 1. Facilitar les dades de l'animal agressor i les del propietari a la persona agredida, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
 2. Comunicar-ho a l'Ajuntament en un termini de 24 hores, aportant la cartilla de l'animal.
 3. Sotmetre l'animal agressor a vigilància veterinària de 14 dies.

Recollida d'animals abandonats

Un animal està abandonat si no porta cap tipus d'identificació de l'origen o del propietari, ni va acompanyat de cap persona. Si l'animal no està identificat el termini per recuperar-lo és de 8 dies.

Si l'animal està identificat l'Ajuntament avisarà el propietari i aquest disposa d'un termini de 20 dies per recuperar-lo. Transcorreguts els terminis anteriorment esmentats, l'animal es traslladarà a la protectora d'animals de Torredembarra.

Els propietaris de gossos i gats que no vulguin continuar tenint-los, poden lliurar-los al Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calafell sota les condicions i les taxes corresponents.

Normes de convivència i tracte dels animals de companyia

Segons el decret 6/1999, de 26 de gener, els propietaris i posseïdors d'animals de companyia tenen l'obligació de mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries; vacunats,desparasitats, allotjats, alimentats i controlats. No es poden mantenir animals de companyia en vehicles estacionats més de 4 hores. Durant els mesos de calor, els vehicles hauran d'estar estacionats a l'ombra i assegurar la ventilació exterior, encara que el temps sigui inferior a 4 hores. En cap cas un vehicle pot ser l'allotjament habitual d'un animal del companyia. No es permet tancar animals de companyia en el maleter de cotxes si aquest no està adaptat per garantir la ventilació.

En cas que l'animal hagi d'estar subjecte en un lloc concret, per alguna causa justificada, la longitud de la cadena en cap cas serà inferior a 3 metres. La criança domèstica de gallines, conills, coloms en domicilis particulars o locals estarà subjecte a la presentació d'un projecte explicatiu a l'Ajuntament i condicionat a l'avaluació favorable.

Resta totalment prohibit:

 • El maltractament d'animals domèstics o salvatges.
 • Utilitzar animals en teatres, sales de festes, filmacions o activitats de propaganda que suposin dany, sofriment o degradació de l'animal.
 • Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals.
 • Abandonar-los.
 • Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari.
 • Practicar-los mutilacions.
 • No facilitar-los l'alimentació necessària per subsistir.
 • Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta.
 • Vendre'ls a laboratoris o clíniques sense control de l'Administració.
 • Vendre'ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense autorització dels que en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
 • Exercir la venda ambulant d'animals de companyia.
 • L'entrada de gossos i altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, transport, manipulació i consum d'aliments i/o begudes.
 • L'entrada de gossos i altres animals a les piscines públiques, platges, llocs de bany, parcs infantils i zones de jocs.
 • Deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques.

A la vía pública

 • Els gossos han de portar collar i corretja a la via pública i a les zones d'ús comú d'habitatges i comunitats de veïns.
 • El gossos considerats perillosos han de portar morrió i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.
 • Els animals domèstics es poden traslladar en transport públic a l'interior d'una cistella transportadora.

Infraccions i sancions

Infraccions lleus

 1. No col·locar el rètol de perill de l'existència d'un gos vigilant al recinte.
 2. No comunicar la mort, desaparició o transferència de l'animal.
 3. Donar aliments en la via pública, o deixar-hi aliments per a animals sense amo.

Infraccions greus

 1. No disposar de la cartilla sanitària de l'animal.
 2. No tenir el gossos de vigilància amb les degudes condicions de seguretat.
 3. No comunicar l'agressió d'un animal a l'Ajuntament.
 4. No facilitar les dades de l'animal agressor.
 5. No sotmetre un animal agressor a la vigilància veterinària obligatòria.
 6. No presentar la documentació sanitària i el certificat veterinari d'un animal que ha causat lesions.
 7. No comunicar a l'Administració Municipal qualsevol incidència que es produeixi en un animal durant el període d'observació veterinària.
 8. Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries no adequades.
 9. Donar-los com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions.
 10. La venda ambulant d'animals de companyia.

Infraccions molt greus

 1. La tinença d'animals domèstics i d'animals salvatges sense autorització.
 2. No comunicar les malalties transmissibles a l'Ajuntament.
 3. Sacrificar un animal sense control veterinari.
 4. No tenir l'animal de companyia perfectament vacunat.
 5. No tenir l'animal inscrit en el cens municipal, i degudament identificat.
 6. Maltractar els animals
 7. L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats que els poden ocasionar sofriment.
 8. Abandonar-los.
 9. Practicar-los mutilacions.
 10. No alimentar-los adequadament.
 11. Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de l'administració.
 12. Vendre'ls als menors de 16 anys i/o incapacitats.
 13. Embrutar les vies públiques amb deposicions fecals.
 14. No portar corretja ni collar amb la xapa numerada del cens a la via pública.
 15. Circulació de gossos a les piscines públiques, platges,llocs de bany, parcs infantils i zones de jocs.

Pel que fa als gossos perillosos…

Infraccions lleus

 1. No inscriure els gos al registre específic del municipi.
 2. No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.

Infraccions greus

 1. No complir mesures de seguretat per a les instal·lacions que alberguin gossos perillosos.
 2. No contractar l'assegurança de responsabilitat civil.
 3. Fer activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial.
 4. No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.
 5. Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i a espais públics.
 6. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat, privades judicialment o governativament de tenir-ne.

Infraccions molt greus

 1. Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.
 2. Participar en la realització de combats de gossos.
Infraccions i sancions
Infracció Sanció Sanció gosos perillosos
Lleu Fins a 100 € De 100 € a 400 €
Greu Fins a 400 € De 401 € a 2.000 €
Molt greu Fins a 1.000 € De 2.001 € a 20.000 €