Acollida de persones refugiades

Actualment, davant la situació crítica d’un gran nombre de persones desplaçades dels seus països que tenen la condició de demandants de protecció internacional o refugiats, s’estableix la necessitat d’implicar-se en I'acolliment i el suport a les persones demandants de protecció internacional o refugiades que arribin a Catalunya pels instruments d'assignació que corresponguin, i posar a la seva disposició els mitjans adequats i suficients per atendre les seves necessitats i donar compliment als seus drets.

L’orientació general en matèria d’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya és establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats que actuïn dins l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya, per tal d’implementar i desplegar les estratègies i les activitats necessàries per garantir l’acolliment de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades.

A nivell de Catalunya, i des de la Generalitat, s’ha creat el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades per tal de donar resposta a les diferents dimensions que presenta el règim jurídic del refugi i les persones refugiades. El Comitè s'ha organitzat en set grups de treball: sensibilització i educació per al desenvolupament; inventari de recursos, acolliment, ocupació i ocupabilitat, salut, infància i persones grans.

És per aquest motiu que s’estableixen relacions de coordinació entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals de Catalunya amb relació a l’acolliment i l’exercici dels drets de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades; en aquest sentit l’Ajuntament de Calafell s’adhereix a l’acollida de persones refugiades i demandants de protecció internacional.

En data 2 de novembre de 2015, a través del Ple de l’Ajuntament de Calafell, es va aprovar una moció en la qual Calafell forma part de la Xarxa de Municipis Acollidors.

Una de les actuacions del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades és el Banc de Recursos per a l’Acollida de Persones Refugiades, que consisteix en la recollida d’informació sobre els recursos per a l’acollida de persones refugiades, que es fa a través de la tramesa que cada municipi realitza de manera informatitzada a través de l’Ajuntament. D’aquesta manera el Comitè podrà disposar d’informació actualitzada sobre els recursos que s’ofereixen a tot Catalunya, que podran ser de naturalesa material (habitatges...) o immaterial (serveis de traducció, acompanyament escolar...) Aquests recursos, podran oferir-los les persones a títol individual, entitats, empreses, o bé la pròpia administració local, amb la finalitat que les entitats designades per a l'acolliment de les persones refugiades puguin gestionar-los.

L'Ajuntament de Calafell ofereix a la ciutadania que vulgui col·laborar, en l'acollida de persones refugiades, la possibilitat d’informar del recurs que vol presentar al Banc de Recursos; ja siguin persones a títol individual, entitats o empreses. Així, el titular del recurs presentarà, presencialment la fitxa d'inventari de recursos emplenada a través del Servei d’Atenció Ciutadana. L'ajuntament tramita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya les fitxes d'inventari de recursos que els hi han fet arribar els titulars dels recursos, la informació es bolcarà a una base de dades del mateix Departament que contindrà les dades informades pels ajuntaments, més les dades informades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.