Els origens de Calafell en resum

Els ancestres més remots fins ara descoberts a Calafell tenen 21.000 anys d'antiguitat. Una cova prehistòrica, la Balma de la Graiera, va acollir una petita comunitat humana que caçava i pescava al torrent de la Cobertera.

Al municipi s'hi poden trobar alguns vestigis neolítics, però el monument antic més important és la Ciutadella Ibèrica, una fortalesa del segle VI abans de Crist, que ha estat reconstruïda i que és un indret per conèixer i experimentar la civilització dels ibers. La Ciutadella va caure sota la conquesta romana, de la qual se'n conserva un important jaciment arqueològic a la zona del Vilarenc.

Tal com avui el coneixem, Calafell s'origina a l'Edat Mitjana, al turó on s'aixeca el Castell. La fortalesa apareix documentada per primer cop al segle XI. El primitiu nucli habitat es va expandir sota el turó fins a formar l'actual nucli del Poble. A finals del segle XVIII, de la seva banda, van començar a assentar-se vora mar alguns pescadors, tot donant origen al nucli de la Platja. La pesca va ser-hi substituïda pel turisme arran del "boom" dels anys seixanta del segle XX.

Pel que fa a Segur, al llarg de tota l’edat mitjana i més tard, fins a la delimitació de les províncies actuals al segle XIX, formava, com Cunit, part del terme del castell de Cubelles. La presència d’una torre fortificada i els seus annexes fan que el lloc sigui considerat un indret segur (la documentació l’anomena castri securis=castell segur) i d’aquí el seu nom. Actualment només es conserva la petita església de Sant Miquel.

L'any 1947 va néixer el nucli de Segur de Calafell com avui el coneixem. A l'enorme finca coneguda com Quadra de Sant Miquel de Segur es va començar a bastir una gran urbanització de vacances. La creació d'una estació de tren va donar l'empenta a aquest projecte, en una època en què no tothom tenia cotxe. Mig segle després, Segur de Calafell té un perfil molt més residencial, en haver-s'hi arrelat molts propietaris de segones residències i en haver absorbit bona part del creixement demogràfic experimentat pel municipi en els darrers anys.

En l'actualitat, Segur de Calafell és el nucli més poblat dels tres, amb aproximadament el 50% de la població total del municipi.

La demanda de segones residències, primer, i el fort augment de població, després, no han fet créixer únicament aquests tres nuclis, sinó que han fet aparèixer una trentena d'urbanitzacions escampades per tot el terme municipal.