Entitats culturals

Des de l’Ajuntament de Calafell es vol fomentar la iniciativa ciutadana en activitats de caire cultural, contribuint al seu finançament i/o la seva consecució; en accions de caràcter tradicional o de caire innovador que es programin dins el territori municipal i, d'aquesta manera, contribuir a generar una societat més participativa, més oberta i més solidària.

El teixit associatiu és una eina dinamitzadora del municipi i el motor de la seva vitalitat, per això, un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Calafell és continuar impulsant la vida associativa a través dels ajuts econòmics en forma de subvencions.

Sol·licitud, declaració responsable, acceptació

Model sol·licitud (PDF, 147.36 KB)
Model justificació (PDF, 148.22 KB)