Ordenances

Actualment, l'Ajuntament de Calafell fa servir l'E-Tauler com a sistema de publicació d'anuncis. Consulteu les ordenances aprovats a partir de juliol 2021 a https://tauler.seu.cat/.

04/07/2019
Ordenança municipal sobre circulació de vehicles

Aquesta Ordenança es dicta per exercir les competències atribuïdes als municipis en matèria d'ordenació del trànsit de persones i vehicles en les vies urbanes per la Llei reguladora de les bases de règim local i per la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Certificat aprovació inicial (PDF, 146.97 KB)
18/10/2019

20/03/2018
Ordenança d'administració electrònica i transparència

Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de l'Ajuntament de Calafell, per tal de facilitar la consecució més eficaç dels principis de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu als ciutadans i ciutadanes, la tramitació del procediment administratiu municipal i la participació ciutadana per aquests mitjans.

26/09/2017
Ordenança reguladora dels mercats no sedentaris

24/07/2017
Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals

Aquesta ordenança regula la protecció, la tinença, comerç i recollida d'animals al terme municipal de Calafell.

22/05/2017
Ordenança general de subvencions

Aquesta ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Calafell i els seus organismes dependents.