Nomenclàtor

12/12/2019
Nomenclàtor de vies, espais urbans, llocs i camins de Calafell

04/12/2017
Protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell

L’Ajuntament de Calafell, en sessió plenària de data 4 de desembre de 2017, va aprovar inicialment el Protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell. L’acord d’aprovació es va sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies, durant els quals no s’ha presentat cap al·legació ni suggeriment, per la qual cosa l’acord ha esdevingut defi nitiu.