Transparència

L'Ajuntament de Calafell assumeix un compromís de transparència amb la ciutadania. Transparència és posar a disposició de la ciutadania la informació pública, facilitant l'accés i la consulta perquè tothom pugui avaluar lliurement l'acció de govern a partir del coneixement de com es gestionen els recursos públics i de com s'organitza l'administració pública.

L'eina a través de la qual us oferim aquesta informació és el Portal de la Transparència, que incorpora tot el conjunt de recursos i informació generats per l’Ajuntament en una plataforma en línia impulsada per la Generalitat, les Diputacions i les entitats municipalistes de Catalunya:

L'aposta per oferir la informació sobre transparència a través d’aquest portal supramunicipal permet:

  • Assegurar el compliment de les obligacions del marc regulador establert per llei a Espanya i Catalunya sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  • Complir indicadors més exigents establerts pels avaluadors externs Transparència Internacional i InfoParticipa.

  • Facilitar la feina administrativa aprofitant la publicació automàtica d'informació enviada a organismes supramunicipals.

El segell infoparticip@

Existeixen indicadors que avaluen com es presenta la informació per facilitar la transparència. Amb la finalitat d'encoratjar la incorporació de millores en la informació pública, i alhora posar de relleu les bones pràctiques, l'equip del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona atorga el Segell Infoparticip@ a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local a Catalunya, a partir de l'avaluació de diversos indicadors.

Calafell va obtenir el seu primer segell infoparticip@ el 2016 assolint un 94,23% de compliment en l'avaluació portada a terme al febrer del mateix any, referida a l'any 2015. Va repetir puntuació a l'avaluació referida als anys 2016, 2017 i 2018.

Banner infoparticipa 2023

A partir de l'avaluació referida a l'any 2019 aconsegueix la nota màxima amb un 100% de compliment que ha mantingut en les edicions posteriors.