Subvencions als grups polítics

Establir, amb efectes del dia 17 de juny de 2023, data de constitució d’aquest Ajuntament, a favor dels diferents grups municipals, una indemnització anual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, amb un component fix per a tots els grups de 120 euros i un variable en funció del nombre de membres de cada grup de 2.400 €, i de conformitat amb els següents condicionants:

 1. Aquestes dotacions podran ser modificades anualment amb l’aprovació de les Bases d’Execució de l’exercici que acompanyen al pressupost municipal.
 2. Els grups municipals, per poder ser beneficiaris d’aquesta aportació tindran les obligacions següents:
  1. obtenir un número d'identificació fiscal propi i diferenciat del partit polític a què estigui vinculat.
  2. obtenir un número de compte corrent de la titularitat.
  3. portar una comptabilitat específica de les despeses i els ingressos que s'ha de posar a disposició del ple de la corporació quan ho sol·liciti.
  4. conservar els justificants de despeses i ingressos que donen suport als assentaments comptables.
  5. estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
 3. L'atorgament de la present aportació queda condicionada a la presentació pel beneficiari dels certificats d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (hisenda municipal, agència tributària estatal i agència tributària de Catalunya) i davant de la seguretat social, i de la declaració de responsabilitat de no estar sotmès a cap procediment de reintegrament.
 4. Les assignacions econòmiques es lliuraran mensualment. El primer pagament s’efectuarà prèvia verificació del corresponent número d’identificació fiscal i del compte corrent vinculat al grup municipal, acreditat mitjançant certificació de l’entitat financera corresponent.
 5. Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal al servei de la Corporació ni a la constitució d’actius fixos de caràcter patrimonial.
 6. Es consideren activitats que comportin la realització de despeses pròpies del funcionament dels grups polítics municipals, entre d'altres, les següents:
  1. els actes públics que el respectiu grup de l'Ajuntament realitzi per a la difusió davant de la societat civil, associacions, o grups municipals de la seva iniciativa i propostes polítiques impulsades en/o des de l'Ajuntament.
  2. les despeses de difusió als mitjans de comunicació, fullets, bustiada i mitjans similars de les iniciatives pròpies del grup.
  3. despeses de representació, despeses de manutenció per reunions amb alcaldes, regidors i diputats, a fi de coordinar polítiques o negociar assumptes o qüestions que afectin les funcions i tasques del grup polític a l'Ajuntament.
  4. subministraments de béns no inventariables, consumibles, telefonia, manteniment del servei informàtic propi, del web del grup polític que el contracti. Amb caràcter general, no tindran caràcter de despeses d’inversió les inferiors a 200 €.
  5. contractes de lloguer, a nom del grup municipal, de locals necessaris per a l’exercici de les seves funcions.
  6. contractes de serveis en suport de les tasques i obligacions pròpies del grup municipal en l’exercici de la seva actuació corporativa, incloses les assegurances de cobertura de la responsabilitat civil en l’exercici del càrrec de regidor.
  7. comissions bancàries de gestió i manteniment del compte corrent obert al seu nom.
  8. despeses en formació dels membres del grup municipal en qüestions relacionades amb les seves tasques dins del mateix.
  9. despeses en desplaçament i manutenció dels regidors del grup, amb motiu d'actes o reunions de contingut local o sectorial, d'interès per al funcionament del grup municipal respectiu en l'exercici de la seva actuació corporativa.
  10. Tributs, i altres prestacions públiques, conforme a la legislació vigent.
 7. La justificació de les aportacions percebudes es realitzarà, mitjançant la presentació d'un compte justificatiu compost per un certificat detallat i les factures originals i la resta de documents acreditatius de les despeses i els pagaments. Els comptes justificatius presentats pels grups polítics seran aprovats pel Ple, prèvia revisió per la Intervenció Municipal. La justificació de l'assignació contemplada al pressupost s'ha de fer anualment durant el primer trimestre posterior a l’exercici que es justifica.
 8. No es podrà lliurar cap nova assignació si s'ha sobrepassat el termini de justificació o s'està incurs en un procediment de reintegrament.
 9. Si existeixen quantitats no justificades a la finalització de la legislatura seran reintegrades a la Tresoreria Municipal.
 10. Es publicaran al portal de transparència municipal un resum dels comptes justificatius, d'acord amb els criteris establerts a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 11. Els condicionants del règim de justificació d’assignacions es completaran amb les determinacions que preveuen en la Ordre EHA/3565/2008 i l’informe conjunt de la secretaria i intervenció municipals de 15-08-2023.