Assessors i càrrecs de confiança

Per decrets d’Alcaldia núm. 8139/2023 de data 5 de juliol de 2023 i 9355/2023 de data 4 d'agost de 2023 es va nomenar com a funcionaris eventuals a:

Podeu consultar les seves funcions, àrea de la qual depenen, currículum i retribucions brutes anuals al Portal de Transparència.