Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària.

Les sessions plenàries també poden seguir-se:

Notes de premsa relacionades amb els plens municipals publicades a la secció de notícies.

Convocatòries de les sessions plenàries publicades a la secció de notícies.

16/03/2023
Sessió plenària extraordinària, 16 de març de 2023

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Proposta expedient 2868/2023, modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 3. Proposta d’aprovació de la massa salarial del personal laboral del sector públic local de Calafell per a l’any 2023: Ajuntament de Calafell i empresa municipal CEMSSA.
 4. Proposta de calendari dels pressupostos participatius per a l’any 2024.

09/03/2023
Sessió plenària ordinària, 9 de març de 2023

 1. Aprovació actes anteriors
  1. PLE2023/2 ordinari 09/02/2023.
  2. PLE2023/03 extraordinari amb urgència 15/02/2023.
 2. Proposta d’adhesió al Pacte d’Alcaldies i el Clima per aconseguir els objectius comunitaris de reducció d’emissions de CO2 en un 55% fins l’any 2030 i aconseguir la neutralitat climàtica al 2050.
 3. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitats, amb referència a 1 de gener de 2022.
 4. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres diferents expedients.
 5. Proposta de rectificació error material de l’acord de resolució en relació a la petició de baixa de l’inventari de certs vehicles de titularitat municipal.
 6. Proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació de sol·licitud de restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió Tandem Wellness paralitzada a conseqüència de la Covid-19 i les mesures adoptades per a combatre-la.
 7. Donar compte informe d’execució trimestral 2022 - 4t trimestre.
 8. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al quart trimestre de l’exercici 2022, període de l’1/10/2022 al 31/12/2022.
 9. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2022, període de l’1/10/2022 al 31/12/2022.
 10. Donar compte decret 7172/2022, de data 17 d’octubre de 2022, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0913_22, referent a l’atorgament subvencions Covid-19.
 11. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 4t trimestre de 2022.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 537 a la 1301 de l’any 2023.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de la 6 a la 9 de l’any 2023.
 14. Precs i preguntes.

15/02/2023
Sessió plenària extraordinària, 15 de febrer de 2023

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Aprovació inicial del pressupost de la corporació i de la societat municipal CEMSSA per l'any 2023
 3. Proposta sobre l'aprovació, si escau, de la plantilla del personal al servei d'aquest ajuntament per a l'any 2023
 4. Proposta d'acord d'aprovació de l'increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023

09/02/2023
Sessió plenària ordinària, 9 de febrer de 2023

 1. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2022/18 extraordinari amb urgència 29/12/2022
  2. Ple2023/1 ordinari 12/01/2023
 2. Modificació de l'acord de creació del comitè d'ètica de l'Ajuntament de Calafell
 3. Rectificació de la declaració institucional de lluita contra el frau
 4. Modificació del Pla d'Integritat de l'Ajuntament de Calafell
 5. Proposta de declaració de parcel·la sobrera de la finca municipal del carrer Duesaigües, 24 de Calafell
 6. Proposta de declaració de parcel·la sobrera de la finca municipal del carrer Altafulla, número 30 de Calafell
 7. Resolució estimant el recurs de reposició contra l'acord de ple denegant la bonificació d'ICIO en relació amb la comunicació prèvia d'instal·lació de plaques fotovoltaiques a la finca del c. Miramar, 33 de Calafell
 8. Bonificacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Diferents expedients. Exp. 12736/2022
 9. Bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Diferents expedients. Exp. 12937/2022
 10. Bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Diferents expedients anys 2021 i 2022
 11. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 2022/7301, de data 20 d'octubre, de resolució de discrepàncies i aixecament de les objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de gestoria i del servei d'assessorament i suport jurídic per a l'Ajuntament de Calafell
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 1 a la 536 de l'any 2023
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de la 2 a la 5 de l'any 2023
 14. Precs i preguntes.

12/01/2023
Sessió plenària ordinària, 12 de gener de 2023

 1. Aprovació acta anterior.
  1. PLE2022/17 ordinari 15/12/2022
 2. Rectificació de l’error material de l’acord de ple de data 16 de juny de 2022 de constitució i creació de l’inventari de béns del patrimoni públic del sòl i l’habitatge (PPSH) de l’Ajuntament de Calafell.
 3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 8224 a la 8954 de l’any 2022.
 4. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de la 50 a la 52 de l’any 2022 i la 1 de l’any 2023.
 5. Precs i preguntes.

29/12/2022
Sessió plenària extraordinària, 29 de desembre de 2022

 1. Donar compte de la situació de força major per a la celebració de la sessió a distància.
 2. Ratificar la urgència de la sessió
 3. Pròrroga encomana recollida de residus municipals a CEMSSA. Segon any.