Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el darrer divendres de cada mes, a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, un cop tancada la sessió, també pot demanar la paraula en el torn obert de preguntes del públic. Les preguntes han de ser relatives a l'ordre del dia tal com estableix el ROM. Cada ciutadà o entitat té un màxim de quatre minuts per formular el seu prec o pregunta.

Les sessions plenàries també poden seguir-se:

Notes de premsa relacionades amb els plens municipals publicades a la secció de notícies.

Convocatòries de les sessions plenàries publicades a la secció de notícies.

21/06/2024
Sessió plenària ordinària, 21 de juny de 2024

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple2024/7 ordinari 31/05/2024.
 2. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de circulació de l'Ajuntament de Calafell.
 3. Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al primer trimestre de l'exercici 2024, període de l'01/01/2024 al 31/03/2024.
 4. Donar compte de l'informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l'exercici 2024, període de l'01/01/2024 al 31/03/2024.
 5. Moció que presenta el grup municipal de Vox per la instal·lació de pilones i barreres de seguretat al passeig marítim i zones de vianants de Calafell.
 6. Moció per la implantació de tarifes especials per a residents a les zones de pagament regulat i anul·lació de la zona taronja creada.
 7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació (de la 3841 a la 4640 de l'any 2024).
 8. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació (de la 25 a la 28 de l'any 2024).
 9. Precs i preguntes.

31/05/2024
Sessió plenària ordinària, 31 de maig de 2024

 1. Aprovació actes anteriors
  1. PLE2024/5 ordinari 26/04/2024
  2. PLE2024/6 extraordinari 15/05/2024
 2. Proposta d'aprovació de l'acta conjunta de delimitació territorial subscrita entre aquest Ajuntament i l'Ajuntament de Bellvei
 3. Proposta d'aprovació inicial modificació del reglament de regulació d'horaris pel canvi de sistema de control i gestió de trànsit mitjançant sistemes de registradors òptics intel·ligents i la identificació automàtica de vehicles
 4. Proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Calafell a la Xarxa per a la Conservació de la Natura
 5. Proposta de modificació núm. 01/2024 de l'actual plantilla de personal de l'Ajuntament de Calafell
 6. Resolució del recurs de reposició presentat pel grup municipal d'ERC contra l'acord de ple de modificació del cartipàs municipal respecte a la periodicitat dels plens
 7. Proposta expedient 6148/2024 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb baixes
 8. Donar compte informe d'execució trimestral 2024 - 1r trimestre
 9. Donar compte de l'informe anual de les resolucions adoptades per l'alcaldia a les objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització de l'exercici 2023
 10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació (de la 2921 a la 3840 de l'any 2024)
 11. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació (de la 19 a la 14 de l'any 2024)
 12. Precs i preguntes

15/05/2024
Sessió plenària extraordinària, 15 de maig de 2024

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament Europeu el dia 9 de juny de 2024.

26/04/2024
Sessió plenària ordinària, 26 d'abril de 2024

 1. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2024/3 ordinari 22/03/2024
  2. Ple2024/4 extraordinari 15/04/2024
 2. Proposta d'aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic municipal
 3. Proposta de modificació de la constitució d'un dret de superfície sobre part de la finca municipal, situada entre el carrer priorat, s/n i el carrer Jaume Pallarès, 3 de Calafell, per destinar-la a la promoció, construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible
 4. Proposta d'aprovació inical del reglament del projecte de reutilització de llibres i d'innovació educativa
 5. Proposta expedient 4073/2024 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes
 6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2023 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2023 de l'Ajuntament de Calafell
 7. Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2024/2370 de data 26/03/2023 corresponent a la proposta d'acord en relació amb l'aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2025-2027
 8. Donar compte de l'informe anual sobre el control de l'existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l'exercici 2023
 9. Donar compte de l'informe anual sobre el compliment en matèria de morositat, de l'exercici 2023
 10. Donar compte del decret núm. 275/2023 de data 19 de gener, rectificat pel decret núm. 394/2023, de data 24 de gener de resolució de discrepància i aixecament de les objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte de l'aprovació de la continuïtat del contracte del servei de neteja i manteniment del mobiliari i equipaments de les platges per finalització de contracte
 11. Donar compte al ple del decret del tinent d'alcalde d'Organització Interna i Seguretat núm. 2178 de data 20 de març de 2024, de canvi jeràrquic del lloc de treball d'auxiliar administratiu dependent de la regidoria de seguretat ciutadana a la unitat administrativa de gestió interna.
 12. Donar compte al ple del decret del tinent d'alcalde d'Organització Interna i Seguretat núm. 2179 de data 20 de març de 2024, de canvi jeràrquic del lloc de treball d'auxiliar administratiu dependent de la unitat administrativa de gestió interna a la unitat administrativa de gestió territorial
 13. Donar compte al ple del decret del tinent d'alcalde d'Organització Interna i Seguretat núm. 2177 de data 20 de març de 2024, de canvi jeràrquic del lloc de treball d'auxiliar administratiu dependent de la unitat administrativa de gestió territorial a la regidoria de Seguretat Ciutadana.
 14. Moció que presenta el grup municipal de Vox per la rehabilitació de les fonts, il·luminació i pont de la riera de l'estany de Calafell
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació (de la 2001 a la 2920 de l'any 2024)
 16. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació (de la 13 a la 18 de l'any 2024)
 17. Precs i preguntes

15/04/2024
Sessió plenària extraordinària, 15 d'abril de 2024

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 12 de maig de 2024.

20/03/2024
Sessió plenària ordinària, 22 de març de 2024

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple2024/2 ordinari 23/02/2024
 2. Proposta d'aprovació del pla d'acció municipal 2023-2027
 3. Aprovació inicial de la modificació del reglament dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell
 4. Proposta d'aprovació de la modificació de la composició dels consells de participació
 5. Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
 6. Proposta de modificació del règim de periodicitat de les sessions del ple municipal
 7. Proposta de modificació dels estatuts de l'Associació Grup Pesquer Costa Daurada
 8. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general de convivència i ús dels espais públics de Calafell
 9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA), mitjà propi de la corporació, per a la contractació conjunta de les obres de renovació integral de les xarxes d'aigua i clavegueram i implantació de xarxa d'aigües pluvials a Segur Platja a l'empresa municipal CEMSSA
 10. Proposta d'acord de l'increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023
 11. Proposta expedient 3061/2024 de modificacions pressupostàries de l'ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes
 12. Proposta per aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits segons expedient 2988/2024
 13. Donar compte del pla anual de control financer de l'exercici 2024
 14. Moció que presenta el grup municipal Vox contra la venda il·legal i suport al comerç local
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació (de la 1001 a la 2000 de l'any 2024)
 16. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació (de la 8 a la 12 de l'any 2024)
 17. Precs i preguntes.