Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el darrer divendres de cada mes, a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, un cop tancada la sessió, també pot demanar la paraula en el torn obert de preguntes del públic. Les preguntes han de ser relatives a l'ordre del dia tal com estableix el ROM. Cada ciutadà o entitat té un màxim de quatre minuts per formular el seu prec o pregunta.

Les sessions plenàries també poden seguir-se:

Notes de premsa relacionades amb els plens municipals publicades a la secció de notícies.

Convocatòries de les sessions plenàries publicades a la secció de notícies.

15/04/2024
Sessió plenària extraordinària, 15 d'abril de 2024

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 12 de maig de 2024.

20/03/2024
Sessió plenària ordinària, 22 de març de 2024

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple2024/2 ordinari 23/02/2024
 2. Proposta d'aprovació del pla d'acció municipal 2023-2027
 3. Aprovació inicial de la modificació del reglament dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell
 4. Proposta d'aprovació de la modificació de la composició dels consells de participació
 5. Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
 6. Proposta de modificació del règim de periodicitat de les sessions del ple municipal
 7. Proposta de modificació dels estatuts de l'Associació Grup Pesquer Costa Daurada
 8. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general de convivència i ús dels espais públics de Calafell
 9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA), mitjà propi de la corporació, per a la contractació conjunta de les obres de renovació integral de les xarxes d'aigua i clavegueram i implantació de xarxa d'aigües pluvials a Segur Platja a l'empresa municipal CEMSSA
 10. Proposta d'acord de l'increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023
 11. Proposta expedient 3061/2024 de modificacions pressupostàries de l'ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes
 12. Proposta per aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits segons expedient 2988/2024
 13. Donar compte del pla anual de control financer de l'exercici 2024
 14. Moció que presenta el grup municipal Vox contra la venda il·legal i suport al comerç local
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació (de la 1001 a la 2000 de l'any 2024)
 16. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació (de la 8 a la 12 de l'any 2024)
 17. Precs i preguntes.

23/02/2024
Sessió plenària ordinària, 23 de febrer de 2024

 1. Aprovació de l'acta anterior
  1. Ple2024/1 ordinari 01/02/2024
 2. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2023
 3. Proposta de nomenament de representant municipal per a les comissions de garanties d'admissió educatives del municipi per al curs 2024-2025
 4. Proposta de nomenament del representant de la corporació davant de l'associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada (GALP)
 5. Proposta de nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Calafell
 6. Proposta d'acord en relació amb les modificacions del Reglament Orgànic Municipal
 7. Donar compte informe d'execució trimestral 2023 – 4t trimestre
 8. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l'exercici 2023, període de l'01/10/2023 al 31/12/2023
 9. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al quart trimestre de l'exercici 2023, període de l'01/10/2023 al 31/12/2023
 10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació de la 321 a la 1000 de l'any 2024
 11. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació de la 4 a la 7 de l'any 2024.
 12. Precs i preguntes

01/02/2024
Sessió plenària ordinària del mes de gener, 1 de febrer de 2024

 1. Aprovació de l’acta anterior.
  1. PLE 2023/17 ordinari 22/12/2023.
 2. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost consolidat de la corporació i de la societat municipal CEMSSA per a l’any 2024.
 3. Proposta de resolució a les al·legacions presentades en el termini d’informació pública respecte de l’acord d’aprovació inicial de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2024, i la seva aprovació definitiva.
 4. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 8661 a la 8939 de l’any 2023 i de la 1 a la 320 de l’any 2024.
 5. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 51 a la 53 de l’any 2023, i de la 1 a la 3 de l’any 2024.
 6. Precs i preguntes.

20/12/2023
Sessió plenària ordinària, 22 de desembre de 2023

 1. Aprovació de l'acta anterior.
  1. PLE 2023/16 ordinari 24/11/2023.
 2. Aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits segons expedient 14152/2023.
 3. Proposta d'acord d'aprovació de l'increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023.
 4. Proposta per a acordar la denúncia expressa de la totalitat del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Calafell.
 5. Proposta per a acordar la denúncia expressa de la totalitat de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Calafell.
 6. Proposta de declaració d'interès públic i social de l'obra dels habitatges en règim de lloguer assequible del carrer Jaume Pallarés, núm. 3 de Calafell, i aprovació de bonificació de l'ICIO.
 7. Proposta de nomenament de jutge de pau substitut al municipi de Calafell.
 8. Donar compte de l'auditoria de compliment de la regulació legal de la protecció de dades de caràcter personal relativa als tractaments efectuats a l'Ajuntament de Calafell.
 9. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular contra la tramitació d'una llei d'amnistia.
 10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 7861 a la 8660 de l'any 2023.
 11. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 47 a la 50 de l'any 2023.
 12. Precs i preguntes.

24/11/2023
Sessió plenària ordinària, 24 de novembre de 2023

 1. Aprovació de l'acta anterior.
  1. PLE 2023/15 ordinari 27/10/2023.
 2. Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Calafell (PMUS), per als anys 2024-2029.
 3. Modificació, per ampliació, del capital social de la societat municipal de serveis a Calafell, Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA) i, en conseqüència, modificació de l'article 5 dels estatuts societaris.
 4. Proposta de resolució en relació a la petició de baixa de l'inventari de certs vehicles de titularitat municipal.
 5. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2022 (expedient 8622/2023)
 6. Donar compte del decret 2023-7660 corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l'exercici 2022.
 7. Donar compte de l'informe d'execució trimestral 2023 - 3r trimestre.
 8. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2023, període del 01/07/2003 al 30/09/2023.
 9. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2023, període del 01/07/2003 al 30/09/2023.
 10. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per a què l'Ajuntament de Calafell i l'empresa municipal CEMSSA incloguin un número de telèfon gratuït per a l'atenció al ciutadà.
 11. Moció per a instar, amb caràcter d'urgència, al govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges, i es facin càrrec de les despeses sufragades per l'Ajuntament de Calafell a les platges la temporada d'estiu 2023.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 7061 a la 7860 de l'any 2023.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 42 a la 46 de l'any 2023.
 14. Precs i preguntes.